Охорона навколишнього середовища


Енергоспоживання

Астарта прагне досягти максимальних економічних показників з одночасним зменшенням впливу на навколишнє середовище шляхом розробки та впровадження програм з ресурсо- та енергоефективності.  Компанія докладає активних зусиль щодо впровадження сучасних практик енергоменджменту на виробництві. Результатом цього стало успішна сертифікація низки підприємств відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001 «Енергоменеджмент». З метою досягнення цілей з енергофективності, на цукрових заводах була розроблена та розпочата реалізація програми з ресурсо- та енергоефективності «Вest available techinics» («Найкращі доступні технології»). Крім того, на агропідприємствах компанії активно впроваджується програма оновлення агротехніки та впровадження інноваційних ІТ-інструментів агроменеджменту, що дає можливість скоротити споживання енергоресурсів та підвищити ефективність процесів в цілому.

Астарта на постійній основі реалізовує заходи з метою здійснення внеску у досягнення глобальних цілей зі сталого розвитку у боротьбі зі змінами клімату та дотриманню вимог Паризької угоди. Для цього компанія постійно досліджує можливості у сфері застосування альтернативних джерел енергії та вже використовує пелети з біомаси, а також біогаз, який виробляється на власному комплексі з побічної продукції цукрового виробництва та відходів різних галузей виробництва.


Викиди парникових газів та інших забруднюючих речовин в атмосферне повітря

В компанії розроблена та впроваджена система обліку та розрахунку викидів парникових газів відповідно до вимог GHG Protocol та національного законодавства, а також викидів інших забруднюючих речовин в атмосферу. Система включає в себе:

– інвентаризацію всіх джерел викидів парникових газів та контроль за цими викидами;

– оцінка ефективності роботи пилогазоочисних установок та їх технічних огляд;

– здійснення моніторингу викидів забруднюючих речовин на межі санітарно-захисних зон;

– постійне навчання персоналу, що обслуговує пилогазоочисне обладнання.

Розрахунок викидів парникових газів ведеться в розрізі Scope 1, Scope 2. Scope 1 включає викиди від стаціонарних та мобільних джерел, в тому числі викиди від ферментації худоби та зберігання гною, внесення синтетичних добрив. Scope 2 – це непрямі викиди від закупленої електроенергії. Крім того, компанія проводить інвентаризацію джерел викидів непрямих викидів парникових газів Scope 3.

Астарта розпочала проєкт з розробки стратегії з декарбонізації. Метою цього проєкту є розробка коротко-, середньо- та довгострокових цілей по скороченню викидів парникових газів та заходів з їх реалізації, розробка сценаріїв з адаптації та попередження зміни клімату, а також їх імплементація у бізнес-модель.


Водоспоживання та водовідведення

Вода є одним з основних природних ресурсів, який забезпечує виробничі та господарсько-побутові потреби компанії, тому раціональне споживання водних ресурсів є одним із ключових пріоритетів компанії.

Астарта здійснює водозабір як з поверхневих так і з підземних джерел відповідно до наданих дозволів на спеціальне водокористування. На всіх джерелах водозабору встановлені лічильники. Моніторинг з джерел водозабору здійснюється відповідно до умов дозволу на спеціальне водокористування.

Система поводження із стічними водами на підприємствах компанії включає очисні споруди, поля фільтрації, спеціальні септики, вигрібні ями та майданчики для зберігання гною. З метою контролю впливу діяльності на підземні води в межах полів фільтрації, компанія здійснює щоквартально моніторинг води зі спостережних свердловин, що розташовані навколо. Стічні води з вигрібних ям передаються спеціалізованим організаціям для їх подальшої утилізації.

A glass of water macro shot

Відходи

В процесі виробничої діяльності агропромхолдингу утворюються небезпечні відходи першого, другого та третього класів, а також  малонебезпечні відходи четвертого класу небезпеки. На кожному підприємстві компанії організовані спеціальні облаштовані місця для тимчасового зберігання відходів та контейнери для їх роздільного збору відповідно до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів. Астарта впроваджує заходи з мінімізації відходів першого класу небезпеки, а саме люмінесцентних ламп, поступово замінюючи їх на світлодіодні. Всі небезпечні відходи передаються ліцензованим організаціям для подальшої утилізації: тара з-під засобів захисту рослин, відпрацьовані акумулятори, батарейки тощо. Всі побутові відходи передаються комунальним підприємствам для видалення на полігонах. Деякі малонебезпечні відходи, наприклад, вторинна сировина, передаються спеціалізованим організаціям для подальшої переробки.